جستجو در میان مطالب
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
HikaShop products search plugin

متن کامل قوانین اتحاديه های صنفی

مفاد قانونی اتحادیه ها
گردآوری شده از متن قانونی نظام صنفی کشور
با آخرین اصلاحات مصوب
 
ماده 3 - تبصره 2 - اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، میتوانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی، پس ازاخذ پروانه کسب ازاتحادیه یا اتحادیه های ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند .
ماده ۷ - اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد . ادامه مطلب

Scroll to top